Па ўсіх пытаннях звяртайцеся

pryhne4any@tut.by

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019: Fundacja Dobra Wola

Lublin, 12.03.2020

Do Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2019

 

I

Fundacja Dobra Wola

Leszczyńskiego, 23, Lublin, 20-068 – adres siedziby i do korespondencji

prygne4any@gmail.com

numer KRS 0000487335, data wpisu 22,11,2013

REGON 061635780

Zarząd Fundacji (Dyrektor Fundacji) – Vadzim Skarabahaty

 

Celami Fundacji są:

 1. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia

społecznego, a szczególnie w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela, w

ochronie życia rodzinnego i profilaktyce społecznej.

 1. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie

obywatelskim.

 1. Popularyzacja idei mediacji rodzinnej i społecznej.
 2. Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju

społeczeństwa obywatelskiego.

 1. Działalność na rzecz organizacji, których celami statutowymi są:

działalność naukowa,

naukowo-techniczna,

oświatowa,

kulturalna,

w zakresie kultury fizycznej i sportu,

ochrony środowiska,

dobroczynności,

ochrony zdrowia i pomocy społecznej,

rehabilitacji zawodowej i społecznej inwalidów.

 1. Wspieranie medycznej i materialnej pomocy, także innych form pomocy, na rzecz

ucierpiałych pod czas awarii w Czarnobylu, rodzin wielodzietnym i adopcyjnych, dzieci,

sierot, osób niepełnosprawnych, emerytów i innych kategorii obywateli i osób bez

obywatelstwa.

 1. Ochrona praw i podstawowych wolności wyżej wymienionej grupy celowej.
 2. Wspieranie współpracy pomiędzy Białorusią a innymi krajami w obrębie kulturowego,

społecznego i humanitarnego sektorów.

 1. Promowanie języka białoruskiego i ludowej twórczości, także kultury innych uciskanych

narodów.

 1. Realizowanie wymiany międzykulturowej i wspieranie międzynarodowej turystyki na

rzecz rodzin grupy celowej Fundacji, wskazanej w punkcie 6. niniejszego artykułu,w

celach wypoczynkowych, zapoznania się z osiągnięciami kultury i historii białoruskiego

narodu i innych narodów świata.

 1. Dbanie i ochrona o naturalne środowisko, ekologiczne bogactwo świata.
 2. Propagowanie zdrowego stylu życia i zwalczanie nałogów, w tym tytoniowych,

narkotycznych, alkoholowych uzależnień.

 

 

II

W 2019 roku Fundacja skupiła się na pracy w międzynarodowej płaszczyźnie i wykorzystywaniem dorobku z międzynarodowej płaszczyzny w działaniach lokalnych. Aktywnie uczestniczyliśmy w europejskim programie Erasmus+.

Braliśmy udział w strategicznym partnerstwie:

”Eastern Europe open boundaries” – przeciwdziałanie radykalizacji wśród młodzieży, budowanie tolerancji i poczucia bezpieczeństwa dla obcokrajowców w Unii Europejskiej.

„Bond” – praca społeczna na rzecz małoletnich matek.

 

Uczestniczyliśmy w projektach:

“Art for Happy people” – artysyuczna wymiana młodzieży;

“Artivating Youth” – szkolenie w zakresie pracy artystycznej z młodzieżą;

„Between Difference And Equalility” – szkolenie w zakresie pracy intergacyjnej z młodzieżą różnego pochodzenia etnicznego;

„E+ for Environment” – szkolenie w zakresie edukacji środowiskowej;

„First step” – szkolenie z zakresu zwiększania współpracy między młodzieżą, sektorem społecznym i publicznym w oparciu o „Enter!”-zalecenia w celu wsparcia młodych ludzi z dzielnic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji wchodzących na rynek pracy;

”Inner Compass” – szkolenie z obecnej sytuacji w kwestiach migracyjnych;

“The Juggling of Youth Work” – głównym celem projektu jest nauczenie podstawowych umiejętności związanych z cyrkiem, takich jak akrobatyka, żonglerka, diabolo, modelowanie balonów… i pokazanie, jak przygotować i wdrożyć warsztaty cyrkowe, jako narzędzie w praca z młodzieżą.

„Life” – promowanie szkoleń dla pracowników młodzieżowych dla uświadomiania i wdrażania inicjatyw na rzecz włączenia społecznego i różnorodności;

„ Me & You„ – szkolenie w zakresie zarządzania konfliktami poprzez działania związane z pracą z młodzieżą w celu zwalczania rasizmu i ksenofobii oraz promowania dialogu międzykulturowego wśród różnorodnych kulturowo młodych ludzi;

„How to survive real life?” – wymiana młodzieżowa, aby dowiedzieć się więcej o zarządzaniu projektami, pracy w grupach, edukacji pozaformalnej i / lub technikach refleksji;

„Christmas Food: Being creative for Christmas” – szkolenie dla rozwoju osobistego i zawodowego pracowników w dziedzinie młodzieży w stosunku do tradycyjnej i profesjonalnej gastronomii;

“TEATRI DI CARTA” – projekt na temat włączenia społecznego osób niepełnosprawnych poprzez teatr;

“Alcohol free” – wymiana młodzieży na temat spożycia alkoholi;

“ Social inclusion of Minorities through HRE” – szkolenie z edukacji w zakresie praw człowieka;

“Unveil Culture” – wymiana młodzieży dla promowanie dziedzictwa kulturowego;

„Silence is not gold” – wymiana młodzieży o prawach człowieka;

Breaking Barriers – Social Inclusion of Minorities” – szkolenie;

“Footprints for social inclusion” – szkolenie na temat włączenia społecznego;

„ALTATT” – Rozwój podstawowych kompetencji i alternatywnych metod zapobiegania i zwalczania nękania w społecznościach lokalnych;

“Innovating Musicultural Visions” – artystyczna wymiana młodzieży.

 

 

III

Działalność gospodarczą Fundacja nie prowadzi.

 

IV

11.03.18 była podjęta uchwała o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2017.

 

V

Przychody Fundacji w 2018 roku to 21 600,2 zł – to jest dofinansowanie z programu Erasmus+.

 

VI

Poniesione koszty przez Fundacje – 23479,86 zł:

1)realizacja celów statutowych – 23 206 zł

2)administracyjne – 273.86 zł

3)działalność gospodarcza – brak

4)pozostałe – brak

 

VII

Fundację reprezentują:

Dyrektor Fundacji: Vadzim Skarabahaty,

Członkowie Rady Fundacji: Leanid Skarabahaty i Volha Kaznacheyeva.

Fundacja nie płaci wynagrodzenie za pełnienie tych funkcji.

 

VIII

Fundacja nie prowadziła zleconej działalności.

 

IX

Fundacja rozliczyła się z działalności finansowej i złożyła deklarację podatkową.

Kontrola w okresie sprawozdawczym przeprowadzona nie była.